• تلفن021-66480170
  • آدرسمیدان پاستور، خ دانشگاه جنگ
  • ساعتهای آزاددوشنبه ۱۴ الی ۱۸ - جمعه ۹ الی ۱۸
  • تلفن021-66480170
  • آدرسمیدان پاستور، خ دانشگاه جنگ
  • ساعتهای آزاددوشنبه ۱۴ الی ۱۸ - جمعه ۹ الی ۱۸

تیمورتاش و رضاشاه در گرگان.م275-0-130418-0(1)(1)
موزه دانشگاه جنگ
توپ برنجی (2222

موزه تیمورتاش

بنای موزه

آثار موزه

توپ اهدایی امپراتور روسیه نیکلای اول…ادامه مطلبآثار موزه

تیمورتاش در تاجگذاری رضاشاه1305

خانه

بروشور موزه

بروشور موزه